Chrzest wodny

„Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego“(Ewangelia Mateusza 28, 19) – te słowa Jezus skierował do swoich uczniów. Apostołowie głosili Ewangelię, zwiastując innym Jezusa Chrystusa. Każdy, kto w Niego uwierzył i oddał Mu swoje życie, przyjmował chrzest, o czym mówią Dzieje Apostolskie. „Słowo Pana trwa na wieki“(1 List Piotra 1, 25), dlatego także dzisiaj człowiek, który nawróci się uznając Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, może zostać ochrzczony.

Chrzest nie jest nic nieznaczącym rytuałem czy tradycją. Stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu chrześcijanina. Jest wyrazem podjęcia przez niego świadomej decyzji o podążaniu za Jezusem. Chrzest to:

  • symbol śmierci starej natury człowieka, jego egoistycznych pragnień i dotychczasowego życia dla świata, to oznaka narodzenia na nowo – zgodnie z tym co mówi Pismo: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili“(List do Rzymian 6, 3-4),
  • znak powierzenia swojego nowego życia Jezusowi i całkowitego poddania się Jego woli: „Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa(List do Galacjan 3, 27),
  • odzwierciedlenie oczyszczenia z grzechów, które dokonało się dzięki krwi i poprzez śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Biblia mówi o chrzcie wodnym i naucza, że woda „jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa“(1 List Piotra 3, 21),
  • publiczne wyznanie wiary w Jezusa oraz ogłoszenie przynależności do Jego Kościoła i jedności z innymi wierzącymi, ponieważ jest „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest“(List do Efezjan 4, 5).

Chrzest sam w sobie nie ma mocy zbawienia, gdyż „łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar“(List do Efezjan 2, 8-9). Zbawienie jest tylko i wyłącznie w Jezusie i przez Jezusa. Chrzest jest zawsze symbolem tego, co już wcześniej wydarzyło się w życiu człowieka – spotkania z Jezusem i oddania Mu wszystkiego. Jest potwierdzeniem Słów, które powinny być rzeczywistością każdego chrześcijanina: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie“(List do Galacjan 2, 20).