Nabożeństwa

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań (…) zachęcajmy się nawzajem…

List do Hebrajczyków 10, 24-25

 

Przychodzimy do kościoła, aby być z Kościołem. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian 12,5: Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jako społeczność wierzących tworzymy Kościół, jeden organizm. Spotykamy się, żeby wspólnie oddawać chwałę Panu Jezusowi i być bliżej Niego. Nasze zgromadzenia są także miejscem budowania relacji między nami, usługiwania, pomagania i dbania o siebie nawzajem.

Idąc za przykładem apostołów, którzy jednomyślnie uczęszczali do świątyni (Dz 2,46), my spotykamy się na nabożeństwach. Jest to czas, kiedy wielbimy Boga modląc się i śpiewając. Karmimy się Słowem Bożym słuchając kazania opartego na Piśmie Świętym. Przystępujemy także do Wieczerzy na pamiątkę śmierci Pana Jezusa.

Nasz zbór jest otwarty na nowe osoby. Pragniemy, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało prawdę o Jezusie i chciało za Nim podążać.

Dlatego serdecznie zapraszamy Cię na nabożeństwa w każdą niedzielę o godzinie 9:00 oraz w każdy czwartek o godzinie 18:00, do naszego zboru przy ul. Długiej 8a.