Służba muzyczna

Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego!

Psalm 100,4

 

Jesteśmy powołani do tego, żeby oddawać chwałę Bogu. Wielbimy Pana za Jego obecność w naszym życiu, prowadzenie każdego dnia, oczyszczenie z grzechów oraz zbawienie, które mamy tylko w Nim. Pragniemy być posłuszni Słowu, które mówi: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was (1Tes 5,16-18). Dlatego też nasze uwielbienie nie ogranicza się do czasu nabożeństwa, ale przejawia się w codziennej modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, służeniu innym.

Śpiew jest jedną z form wywyższania Pana Jezusa. Apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan: napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach (Ef 5,18-19). W naszym zborze funkcjonuje grupa uwielbienia, która usługuje podczas nabożeństw. Tworzy ją kilkanaście osób, które swoje talenty muzyczne wykorzystują dla chwały Boga i ku zbudowaniu pozostałych wierzących. Grupa co jakiś czas organizuje także nabożeństwa dziękczynne i wieczory uwielbienia, ponieważ dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła (Ps 147,1).